Atteikuma tiesības

  • Jums ir tiesības atteikties no www.gatavsdarbam.lv nopirktās preces, 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preces saņemšanas dienas, neminot atteikuma iemeslu.
  • Par pieņemto lēmumu, atteikties no iegādātās preces vai pakalpojuma Jums ir jāinformē SIA „Verktig”, juridiskā adrese: ‘’Tirdzniecības Centrs’’, Madliena, Ogres novads, LV-5045, tālruņa Nr. +371 65027776:, nosūtot e-pastu uz adresi: info@verktig.lv vai nosūtot pa pastu ierakstītā vēstulē.

Atteikuma radītās sekas

  • Šeit Jūs varat iepazīties ar Ministru kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu”. Ja Jūs nolemsiet atteikties no iegādātās preces, tas vienlaicīgi būs uzskatāms par distances līguma laušanu un www.gatavsdarbam.lv atmaksās Jums visus no jums saņemtos maksājumus, ieskaitot piegādes izmaksas, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par jūsu lēmumu atteikties no šā līguma. Naudas atmaksa tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu jūs veicāt samaksu par preces iegādi. Ja Jūs vēlaties saņemt naudas atmaksu savādākā veidā, Jums tas nepārprotami ir jānorāda rakstiski iesniegtā paziņojumā. Neatkarīgi no naudas atmaksas veida, no Jums netiks iekasēta nekāda papildus maksa. www.gatavsdarbam.lv ir tiesības aizturēt naudas atmaksu līdz brīdim, kad mēs būsim saņēmuši no Jums atpakaļ preci. Preces nodošana ir iespējama tikai mūsu veikalā pēc adreses: ‘’Tirdzniecības Centrs’’, Madliena, Ogres novads, LV-5045. Ja Jūs preces nosūtīšanu veiksiet ar pasta vai kurjerpasta starpniecību, tad ar to Jūs vienlaicīgi apliecināsiet, ka piekrītat SIA „Verktig” speciālistu vienpusēji veiktai preces pārbaudei un iespējamiem konstatētiem bojājumiem, komplektācijas nepilnībām un vizuālā stāvokļa bojājumiem un šajā sakarā turpmāk pretenzijas no Jums netiks pieņemtas.
  • Jūsu pienākums ir segt visus tiešos izdevumus, kas saistās ar preces atgriešanu.
  • Iegaumējiet! Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā Jums ir tiesības preci lietot tikai tik daudz, cik tas ir nepieciešams iegādātās preces pārbaudei. Jūs to drīkstat darīt tādā pašā apmērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastā veikalā.
  • Izmantojot atteikuma tiesības, Jūs esat atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces pārbaudes nolūkam paredzēto, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos. Izmantojot atteikuma tiesības Jums ir jāsedz augstākminētās tiešās preces piegādes izmaksas, kā arī iespējamo preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai, ko apliecina preces ražotāja autorizētajā servisā veiktā defektācija.
  • Jums nav tiesību izmantot atteikšanās tiesības, gadījumos, kas noteiktas Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos

Atteikuma veidlapa

Ja vēlaties mums iesniegt arī atteikuma tiesību izmantošanas veidlapu, tā ir pieejama: šeit.